Na jutrzejszej sesji Rada Gminy Żórawiny będzie głosować nad projektem Uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Czym jest rewitalizacja i dlaczego jest tak ważna?

Z łacińskiego re+vita oznacza dosłownie „przywrócenie do życia” lub „ożywienie”.   „Ożywienie” wybranych terenów ma korzystnie wpłynąć na rozwój sektora prywatnego i publicznego. Jedna z definicji brzmi: Rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów”.

Ja przez to rozumiem, że rewitalizacja to nie jest typowy remont czy modernizacja. To znacznie szersze pojęcie. Jest to zespół działań, wynikiem których wybranemu obszarowi miasta (np. dzielnicy, obszarom poprzemysłowym, obszarom po koszarach wojskowych, itp.) zostaną nadane takie cechy i zastosowania, że teren ten będzie mógł pełnić nowe funkcje. Oczywiście remonty, przebudowy, modernizacje i różnego rodzaju adaptacje mogą być elementami rewitalizacji. Na tyle teorii…

W ramach procesu przeprowadzona została analiza w następujących  wymiarach:

  • społecznym- demografia, bezrobocie, ubóstwo, przemoc domowa, uczestnictwo w kulturze, które uwaga oceniono na podstawie kart bibliotecznych w Gminnym Centrum Kultury wraz z filiami jako wskaźnik czytelnictwa, uczestnictwo w życiu publicznym (frekwencja w wyborach);
  • gospodarczym- ilość podmiotów gospodarczych działających na ternie gminy;
  • technicznym-koncentracja mieszkań komunalnych w odniesieniu do liczby mieszkańców;
  • środowiskowym- oceniono na podstawie wyrobów zawierających azbest;
  • przestrzenno-funkcjonalnym- oceniono na podstawie stanu dróg na terenie gminy (nie podano jednak czy brane były pod uwagę drogi gminne czy powiatowe?) oraz stopień pokrycia Gminy siecią wodną (100%) oraz kanalizacyjną – i tu całe 17 km sieci w dwóch miejscowościach Mędłów -35% oraz Karwiany-Komorowice- 25%- co przekłada się także na to, iż w tych sołectwach odnotowano najwyższy przyrost ludności. Dlaczego nie uwzględniono problematyki urbanistycznej i planowania przestrzennego? Z czym moim zdaniem Gmina ma ogromny problem, głównie przez brak spójnej polityki przestrzennej.

Z tej analizy wynikło, iż sołectwa: Bogunów, Bratowice-Zagródki, Galowice, Jaksonów,  Okreszyce-Rynankowice, Turów, Wilkowice, Żerniki Wielkie, wyodrębniona część Żórawiny- będą obszarami objętymi rewitalizacją.

A co z taki obszarami jak Brzeście, stare wysypisko śmieci czy Przecławice?

Ja mam wątpliwości co do właściwości przyjętych wskaźników, bo jak karty czytelnictwa czy ilość azbestu mają wyznaczać obszar zdegradowany?

Dobrze, ale idźmy dalej na tej podstawie wyznaczono między innymi  podstawowe projekty i przedsięwzięcia:

1. Remont świetlicy w Bogunowie (mam nadzieje, że znany jest już właściciel tego obiektu)

wartość zadania 1 200 000 zł

2. Remont świetlicy w Bratowicach (133- liczba mieszkańców w roku 2015)

wartość zadania 350 000 zł

3.Remont świetlicy w Żernikach Wielkich

wartość zadania 350 000 zł

4.Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Turowie
wartość zadania 250 000 zł

5. Rewitalizacja parku w Żórawinie- 800 000 zł, Bogunowie 500 000 zł oraz Galowicach 500 000 zł

i inne

ale moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje:

6. dla mnie sianie trawy nazwane w programie Przebudową centrum spotru przy ul. Wrocławskiej w Żórawinie za bagatela 2 000 000 (słownie 2 miliony złotych) – wymiana nawierzchni wraz z infrastrukturą.

Po szatni za prawie 1 400 000 zł ( Gmina Długołęka z budżetem prawie 100 mln wybrała projekt za ok.350 000 zł- to się nazywa gospodarność http://samorzad.pap.pl/depesze/napisali_do_nas_new/171844/ )

przyszedł czas na boisko za 2 mln złotych.

GRATULUJĘ i nieśmiało pytam ZA CO i DLACZEGO?

Czy my jako gmina naprawdę mamy już WSZYSTKO by dokonywać takich wyborów?

Komentarze