Opinia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przerwanej XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żórawina z dnia 19 lipca 2016 r.

Tak jak informowaliśmy wcześniej XXIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Żórawina w dniu 19 lipca 2016 r. została przerwana niezgodnie z zapisami Statutu Gminy Żórawina.

Poniżej przytaczamy fragment opinii Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. (z całością opinii można się zapoznać tutaj scan).

W sprawie prawidłowości trybu przerwania obrad XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żórawina z dnia 19 lipca 2016 r., odwołać się należy do postanowień Statutu Gminy Żórawina (uchwała Nr VI/49/2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy.). Zgodnie z § 21 Statutu „1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na brak możliwości wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne przeszkody uniemożliwiające obradowanie lub podjęcie uchwał. 3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole”.

Z powyżej przytoczonego uregulowania statutu wynika, że sesja rady gminy może zostać przerwana na wniosek Przewodniczącego lub radnego, a decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Gminy. Tymczasem z ww. Protokołu Nr XXIV/2016 z XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żórawina z dnia 19 lipca 2016 r. wynika, że Wiceprzewodniczący samodzielnie, bez wymaganej w takich okolicznościach zgody Rady, przerwał obrady sesji, powołując się przy tym na brak radnej Jadwigi Babij – jednej z kandydatek na Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina, oraz złe samopoczucie. Należy zatem stwierdzić, iż przerwanie obrad XXIV sesji nadzwyczajnej nastąpiło z naruszeniem § 21 Statutu Gminy Żórawina. Fakt ten nie wpływa jednak negatywnie na ocenę legalności uchwał podjętych podczas tej sesji.

Mając na uwadze powyższe informuję, że organ nadzoru zwróci się do Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żórawina z wnioskiem o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz wskazanie terminu, w jakim zostanie wznowiona niewłaściwie przerwana sesja nadzwyczajna.