Dziś artykuł od naszego Radnego Gminnego Piotra Żelazo:

Pod koniec września br. roku grupa radnych: Waldemar Ścigajło, Piotr Żelazo, Agnieszka Drapus, Marian Garbowski i Stanisław Juzyszyn złożyli projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr X/64/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żórawina.
Przedmiotowa uchwała ma na celu zapewnienie realnego wsparcia dla rodzin wielodzietnych z Gminy Żórawina, zwalniając je z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w czasie dodatkowym płatnym, bez względu na to ile dzieci z danej rodziny korzysta z przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Rozwiązanie takie funkcjonuje
w wielu gminach i jest jednym z elementów szeroko pojętej polityki prorodzinnej.

Niestety ww. uchwała spotkała się z negatywną opinią większości członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Żórawina. W dniu 5 października br. członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Rady Gminy Żórawina złożyli wniosek do Skarbnika i Sekretarz Gminy o przedstawienie szacunkowych wyliczeń ile rodzin byłoby objętych ww. wsparciem i jakie byłyby tego koszty dla budżetu Gminy. Niestety do dnia dzisiejszego radni nie otrzymali wyliczeń o które wnioskowali na komisji 5 października.

Wójt Gminy Żórawina na najbliższą sesję Rady Gminy, która ma się odbyć w dniu 9 listopada skierował dwa projekty uchwał w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żórawina.

Pierwszy projekt zakłada obniżenie opłaty za godziny dodatkowe o 25% za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Natomiast od rodzin wielodzietnych ww. opłata nie byłaby popierana.

Drugi projekt przewiduje obniżenie opłaty za godziny dodatkowe o 25% za drugie
i 50% za trzecie dziecko uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Rodzi się pytanie dlaczego Wójt Gminy Żórawina przygotował dwa projekty uchwał w tej sprawie ? Czy Pan Wójt jest za wspieraniem rodzin wielodzietnych ? Dlaczego większość radnych z Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa jest przeciwna takiemu wspieraniu rodzin wielodzietnych? Czy radni i mieszkańcy naszej gminy poznają dokładne koszty ww. uchwał ?

Po Sesji Rady Gminy Żórawina, która odbędzie się 9 listopada poinformujemy Państwa, którzy radni są za takim wspieraniem rodzin wielodzietnych, a którzy są temu przeciwni.

Piotr Żelazo

Komentarze