Wnioski składać należy do 15 września 2016 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych  do dnia 15.10.2016 r. w  sekretariacie Urzędu Gminy w Żórawinie, ul. Kolejowa 6.

I.  UPRAWNIENI DO STYPENDIUM

Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Żórawina, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium przysługuje:

1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4.   Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów  przekracza rocznie 2360 zł , a w przypadku słuchaczy kolegiów- 2124 zł

– uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami),

– osobom młodocianym realizującym dokształcanie teoretyczne w  innych niż szkoła podmiotach oświatowych,

– dzieciom w  oddziałach tzw. „0”

– studentom studiów licencjackich, magisterskich i  studiów pięcioletnich – stypendia dla tych osób wynikają z ustawy o szkolnictwie wyższym.

II. WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

1. Kryterium dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 930).

2. Zamieszkanie ucznia na terenie gminy Żórawina.

III. WYDATKI ZWIĄZANE Z CELEM EDUKACYJNYM

Katalog wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu szkolnego stypendium szkolnego:

 1. Zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym : podręczniki, ćwiczenia, książki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, artykuły piśmiennicze, piórniki, tornistry i inne przybory niezbędne na zajęcia szkolne.
 2. Zakup zestawu komputerowego, laptopa, części do komputera, peryferii komputerowych, oprogramowania, multimedialnych programów edukacyjnych, publikacji o charakterze edukacyjnym na nośnikach elektronicznych  1 szt/ rok szkolny
 3. Zakup drukarek, tuszy i papieru do drukarek
 4. Pokrycie abonamentu internetowego (od września 2016r. do czerwca 2017r).
 5. Zakup artykułów mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia np.  biurka, krzesła do biurka  – 1 szt./ rok.
 6. Zaopatrzenie w  strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego (spodenki sportowe, koszulki, getry, skarpety, dres, obuwie sportowe), na zajęcia na basenie (strój kąpielowy, kąpielówki, czepek, okulary pływackie, klapki na basen, ręcznik) oraz obuwie zmienne wymagane przez szkołę – 1 szt. / semestr
 7. Strój galowy ustalony przez szkołę, mundurki szkolne, strój związany ze specyfiką klasy  – wydatki potwierdzone przez szkołę – 1 szt/ semestr

Opłaty za  zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym; czesne za naukę w szkole,  nauka języków obcych, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, opłaty za zajęcia prowadzone w klubach sportowych, na basenie, , wpłaty na wycieczki szkolne i tematyczne (np. kino, teatr, muzeum i inne), opłaty za „zieloną szkołę (wszystkie wydatki potwierdzone przez szkołę, klub, odpowiednią instytucję)

 1. Częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkół (bilet miesięczny) pomniejszony o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
 2. Inne wydatki wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia.

   IV. DOKUMENTACJA WYDATKÓW

W roku szkolnym 2016/2017 poniesione wydatki na cele edukacyjne są dokumentowane przez wnioskodawcę za pomocą:

 • faktur VAT,
 • imiennych rachunków,
 • imiennych biletów miesięcznych,
 • paragonów (niezbędne dodatkowe oświadczenie potwierdzające dokonanie zakupu na ucznia wymienionego we wniosku o stypendium),
 • dowodów wpłaty,
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
  Powyższe dokumenty powinny m. in. zawierać:
 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży,
 • imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.
Faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki, muszą być wystawione imienne na wnioskodawcę, ucznia loraz przedstawione w oryginale. Ważne jest także, aby np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie dokumentu, może potwierdzić to szkoła, do której uczeń uczęszcza.

Zakupów należy dokonywać w  racjonalnej wielkości wynikającej z potrzeb edukacyjnych ucznia.

Decyzje przyznające szkolne stypendium socjalne wydawane będą w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

V.  DOKUMENTACJA DO WNIOSKU

Stypendium jest przyznawane na wniosek rodziców, prawowitych opiekunów albo pełnoletniego ucznia.

 (wnioski do pobrania w budynku USC -I piętro, pok.5, oraz na stronie www.zorawina.pl)

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 2. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2016 r o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 930)*
 3.  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym            Urzędzie Pracy,
 5. oświadczenia rodziców o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 6. zaświadczenie lub decyzja z  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek do biletów),
 7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja GOPS  – fundusz alimentacyjny,
 8. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach socjalnych ze środków publicznych,
 9. odcinek renty / emerytury,
 10. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dokumentują dochody za rok poprzedni za pomocą zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wraz z oświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156z dn. 07.09.1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty )
 4. Na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego z dnia 27 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137)  kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę kontaktować się z p. Anną Lasota , budynek USC. Al. Niepodległości 15, pok.5; tel. 71 381 41 35

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM  PROSI SIĘ O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU, CO POZWOLI NA SPRAWNE ICH ROZPATRYWANIE.

Wiosek o stypendium – wniosek_o_stypendium.pdf

źródło

Komentarze