Co się dzieje w Radzie Gminy Żórawina?

Rada to jeden z dwóch organów gminy, posiada uprawnienia uchwałodawcze i kontrolne, a zakres jej działania dotyczy wszystkich zagadnień, które dotyczą gminy. Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Żórawina, która rozpoczęła się w dniu 28 października i była kontynuowana 2 listopada, przegłosowane zostały zmiany osobowe na kluczowych dla Rady funkcjach. Ponieważ radni wybierani są na pełnienie określonych funkcji w radzie na okres pięcioletniej kadencji, tego typu zmiany przez jej upływem wzbudziły zainteresowanie i poruszenie części mieszkańców.

Geneza i przebieg zmian.

Zmiany zapoczątkowane zostały podczas Sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca, gdy ówczesny Przewodniczący Rady Pan Michał Duszyński podczas swojego wystąpienia złożył wniosek o zweryfikowanie przez Radę pracy Przewodniczącego i poprosił Radnych o jego przegłosowanie. Po konsultacjach z Radcą Prawnym Gminy Panią Ewą Jacuńską sformułowany został wniosek o odwołanie zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, który Radni przyjęli zgadzając się na przeprowadzenie głosowania na jednej z kolejnych sesji. Nastąpiło to podczas wspomnianej już sesji, dniu 28 października. W sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy radni bezwzględną większością głosów zagłosowali za. Prowadzenie obrad przejął ówczesny Wiceprzewodniczący Pan Piotr Żelazo. Następne głosowanie dotyczyło wyboru nowego Przewodniczącego. Radni bezwzględną większością głosów wybrali na tę funkcję p. Żelazo, który zrzekł się pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego. Sesja została przerwana z powodu braku możliwości wyczerpania porządku obrad i koniecznością zasięgnięcia dodatkowych informacji w sprawie jednego z punktów. Wiceprzewodniczącego z powodów proceduralnych udało się wybrać dopiero podczas drugiej części Sesji w dniu 2 listopada. Funkcję tę objął Pan Arkadiusz Poręba. Radni przegłosowali również zmiany przewodniczących trzech Komisji: Skarg Wniosków i Petycji, Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Rewizyjnej.

Co przyniosą zmiany?

Prezydium rady oraz przewodniczący komisji mają w swych obowiązkach organizowanie pracy rady i komisji, ale oznacza to nie tylko organizację techniczną. Przede wszystkim posiadają oni kompetencje odpowiednio do zwoływania posiedzeń rady i ustalania porządku obrad oraz zwoływania posiedzeń komisji i nadawania biegu sprawom gminy poprzez dobór tematów, którymi zajmą się komisje. Pełniący te funkcje mają możliwość kierowania zakresem i dynamiką prac rady. Prezydium rady oraz przewodniczący komisji powinni na bieżąco współpracować z władzami gminy i wspólnie rozwiązywać jej problemy dla osiągania najważniejszego celu jakim jest ciągła poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój gminy. Taka jest też intencja nowo wybranych przewodniczących.

Pierwsze zadanie Rady w nowej odsłonie wynika z kalendarza pracy i będzie to uchwalenie przejrzystego budżetu Gminy na 2022 rok. Rada zamierza aktywnie wspierać Władze Gminy w pozyskaniu terenu pod budowę nowej szkoły, promować uchwałami gospodarkę przestrzenną sprzyjającą zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców, a jednocześnie sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości. Kontynuowane będą prace zmierzające do poprawy komunikacji w Gminie w zakresie nowych połączeń a także rozwoju sieci dróg. Rada podejmie wszelkie leżące w jej kompetencjach działania zmierzające do wsparcia starań Gminy o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utworzenie na jej terenie posterunku Policji. W zakresie kontrolnym Rada chciałaby sprawdzić czy możliwe są usprawnienia w funkcjonowania jednostek podległych Gminie oraz analizować głosy mieszkańców dotyczące wszystkich jej organów i podmiotów. Przewodniczący zapewnia, że dołoży starań by praca w Radzie przebiegała zgodnie, dynamicznie, z uwzględnieniem każdego konstruktywnego głosu i pomysłu mogącego się przyczynić do dobrostanu Gminy. Ogólny stan niepokoju w kraju związanego z pandemią, oczekiwaną recesją, wymagania finansowe, które stawia przed samorządami władza centralna, rosnący poziom inflacji, to wszystko czynniki które mają poważny wpływ na wszystkich. Mamy nadzieję, że nowa energia, która zawsze towarzyszy zmianom będzie miała pozytywny wpływ na pracę Rady do końca tej pełnej wyzwań kadencji.

Radna Magdalena Krawiec