Na wrześniowej sesji korzystając z możliwości inicjatywy uchwałodawczej jako radna gminy Żórawina, złożyłam na sesji Rady Gminy Żórawina projekt uchwały w sprawie dotacji na przydomowe zbiorniki na deszczówkę.

Projekt uchwały zakłada możliwość uzyskania dotacji w kwocie do 1 000 zł na sfinansowanie kosztów zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych.

Mieszkańcy naszej gminy mogliby otrzymać jednorazową dotację między innymi na: wybudowanie muldy lub studni chłonnej, podziemnego zbiornika na wodę opadową czy naziemnego wolnostojącego zbiornika na wodę opadową z dachu.

Mała, przydomowa retencja jest działaniem bardzo ekologicznym, ekonomicznym i odpowiedzialnym. Korzyść z takiej retencji jest podwójna. Z jednej strony pozwala ona oszczędzać wodę pitną z kranu i na rachunkach za nią, a z drugiej, magazynując wodę z opadów deszczu zamiast odprowadzać ją do kanalizacji deszczowej, zmniejsza się ryzyko podtopień podczas ulew. Przydomowe gromadzenie deszczówki powszechne jest m.in. w Niemczech. W naszym kraju ww. dotacje wprowadziły już miasta Kraków, Warszawa, Sopot i Wrocław.

Co roku w okresie wiosenno-letnim w związku z wysokimi temperaturami i brakiem opadów, pojawiają się na stronie internetowej gminy Żórawina lub stronie GZGK prośby o racjonalne wykorzystywanie wody tylko do celów konsumpcyjnych szczegółlnie tych związanych z podlewaniem wodą wodociągową ogrodów.

Uważam, że mieszkańcy naszej gminy powinni mieć możliwość skorzystania z takich dotacji.

Zgodnie ze statutem naszej gminy, Wójt powinien w ciągu 7 dni wyrazić swoją opinię na temat przedłożonej uchwały. Niestety do dnia dzisiejszego nie wywiązał się z tego obowiązku. Nie przesłał do rady gminy opinii, którą zobowiązany był wydać.

Uchwała o dotacjach na przydomowe zbiorniki na deszczówkę, powinna być rozpatrywana na najbliższej sesji rady gminy w dniu 8 listopada br.

Czy Radni powinni zagłosować za czy przeciw ?

Co Państwo o tym sądzicie ?

ZAPRASZAM DO KOMENTARZY I DYSKUSJI

Poniżej treść złożonego projektu Uchwały wraz z uzasadnieniem:

Projekt

 

UCHWAŁA NR …….RADY GMINY ŻÓRAWINA

 

z dnia ………………………… r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.1)),

 

 

Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1.Mając na celu zwiększenie naturalnej retencji na terenie Gminy Żórawina, utrzymania zasobów wód gruntowych oraz poprawy lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Gminy Żórawina, przedstawia się zasady udzielania dotacji celowych osobom fizycznym na zadania polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych poprzez budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowane na terenie Gminy Żórawina.

 

2. Po zamknięciu roku budżetowego, nie później niż do końca pierwszego kwartału następnego roku, Wójt Gminy Żórawina zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina, informacje za rok poprzedni o:

1) liczbie złożonych wniosków;

2) liczbie odrzuconych wniosków;

3) liczbie zakwalifikowanych wniosków;

4) wysokości udzielonych dotacji;

5) liczbie wykonanych (urządzonych) systemów deszczowych.

 

Rozdział 2

Ogólne zasady udzielania dotacji

§ 2.

1. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych na terenie Gminy Żórawina oraz rozliczają podatek od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla gminy Żórawina.

2. Dotacja dla danego Beneficjenta na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

3. Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.

§ 3.

1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1, w szczególności:

1) kosztów zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych;

2. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania;

2) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako ilość retencjonowanej wody deszczowej wyrażonej w m3 , przy założeniu, że im większa ilość tym większy efekt ekologiczny.

3. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Żórawina na dany rok.

4. Ogłoszenie o naborze wniosków na dany rok budżetowy, zwane dalej ogłoszeniem, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żórawina

5. W ogłoszeniu wskazane będą:

1)miejsce i forma składania wniosków;

2) termin składania wniosków;

3) wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji;

4) wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji.

 

6. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).

§ 4.

Dotacja wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1 000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość.

 

Rozdział 3

Tryb postępowania

§ 5.

1. Dotacji udziela się na wniosek.

2. Wnioski wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku o udzielenie dotacji, należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

3. Beneficjenci wskazani w § 2 ust. 1, w przypadku gdy tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu Beneficjentowi, zobowiązani są do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

4. Beneficjenci wskazani w § 2 ust. 1, niebędący właścicielami lokali mieszkalnych lub nieruchomości zobowiązani są do uzyskania zgody właściciela nieruchomości.

5. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

6. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej.

8. Beneficjent podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

9. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

Rozdział 4

Tryb rozliczania dotacji

§ 6.

1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, Beneficjent składa rozliczenie dotacji celowej w terminie do 30 listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie.

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć co najmniej:

1) protokół wykonania zadania zgodnie z przeznaczeniem;

2) zdjęcia etapów realizacji;

3) faktury potwierdzające poniesione nakłady z dowodami zapłaty.

§ 7.

1. Dotujący może żądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji oraz realizacją zadania.

Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 lub art.252 tej ustawy.

Rozdział 5

Przypisy końcowe

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Żórawina, 13.09.019r

Agnieszka Drapus

Radna Gminy Żórawina

Przewodniczący Rady Gminy Żórawina

Michał Duszyński

Inicjatywna uchwałodawcza

Na podstawie Statutu Rady Gmina Żórawina rozdziału 5

paragrafu 24 występuję z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Woda opadowa to najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki któremu możemy żyć oszczędniej i bardziej ekologicznie. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne.

Zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania, a jej wykorzystanie może ograniczyć zużycie wodny pitnej, której zaczyna brakować na terenie Gminy Żórawina. Wszystkie metody, które zatrzymują opad w miejscu jego wystąpienia, zmniejszają ryzyko podtopień i łagodzą skutki suszy.

W ramach projektu przedstawionej Państwu uchwały po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 50%(udokumentowanych i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania maksymalnie 1 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do terenu objętego zadaniem płacące podatek od osób fizycznych we właściwym dla Gminy Żórawina Urzędzie Skarbowym. Wnioskuję o zabezpieczenie w budżecie Gminy Żórawina 100 tys. złotych na ten cel w roku 2020.

Dzięki temu będzie można:

• wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową

• postawić naziemny wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.

 

Agnieszka Drapus

 

Komentarze