W dniu dzisiejszym Rada Gminy Żórawina jednogłośnie podjęła uchwały przygotowane przez organ wykonawczy(Wójta Gminy Żórawina) dotyczące zmian w budżecie Gminy Żórawina na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.Zmiany dotyczą głównie dofinansowania projektu pod nazwą „Zwiększenia dostępności i jakości usług elektronicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin”

Wniosek został złożony w ramach RPO WD 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 2. Technologie Informacyjno-komunikacyjne; Działanie 2.1.

E – usługi publiczne na kwotę całkowitą w wysokości 11 453 319,81 zł

(kwota planowanego dofinansowania 9 724 985,93 zł )

Zgłoszone zadanie jest konsekwencją podpisanego w dniu 30 października 2015 roku „Porozumienia o współpracy” określającego zasady przygotowania projektu w formule partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wrocławskiego. Liderem a zarazem Beneficjentem projektu jest Powiat Wrocławski natomiast Gmina Żórawina jednym z partnerów.

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy oraz komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą, w tym m.in. wykonanie i umieszczenie na platformach e-PUAP interaktywnych formularzy, stworzenie mechanizmów umożliwiających dokonywanie płatności on-line, modernizacja elektronicznego obiegu dokumentów, modernizacja i zakup infrastruktury informatycznej. Projekt zapewni użytkownikom tj. mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz zainteresowanym podmiotom dostępność dojrzałych e-usług publicznych.

Realizacja Projektu ma zwiększyć liczbę osób korzystających z usług oraz zasobów publicznych udostępnianych on-line, przyczyni się on również do wzrostu dostępności i pełniejszego wykorzystania usług publicznych za pośrednictwem nowych technologii.

Komentarze