Na wczorajszej sesji Rady Gminy Żórawina zaprzysiężono  Radnego z okręgu nr 11, podjęto szereg uchwał wg porządku obrad w tym Uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2016 z wynikiem: nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2016r.

Konsekwencje nieudzielenia absolutorium

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi może oznaczać wystąpienie z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta ale nie musi.
To rada gminy decyduje o rozpoczęciu takiej procedury. Dopuszczalne jest, że rada gminy nie podejmuje uchwały o przeprowadzeniu referendum mimo wcześniejszego nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Zgodnie z art. 28a ust. 3 usg, uchwała o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z powodu nieudzielenia absolutorium może być podjęta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium. Dzięki temu:
– właściwa regionalna izba obrachunkowa, jako organ nadzoru, bada, czy uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium była zgodna z prawem,
– RIO wydaje opinię w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium,
– wójt i radni mogą właściwie przygotować się do sesji.
Ani opinia RIO, ani też wyjaśnienia wójta nie mają mocy wiążącej dla rady gminy.
Rada gminy podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum bezwzględną większością głosów swego ustawowego składu, w głosowaniu imiennym (w przypadku Gminy Żórawina -8)(art. 28a ust. 5 usg), w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (art. 14 usg).
Przyjęcie takiej uchwały rozpoczyna procedurę uregulowaną przepisami ustawy o referendum lokalnym.
Jeśli jednak uchwała o przeprowadzeniu referendum nie uzyska wymaganej większości głosów (nie zostanie podjęta) – wójt może pełnić funkcję nadal, mimo nieudzielenia mu absolutorium.

Komentarze