Skarga na Wójta Gminy Żórawina

Już w tym tygodniu kolejna sesja Rady Gminy a wśród Uchwał niespodzianka… skarga Mieszkańca na Wójta Gminy Żórawina

O co poszło?

A więc od początku:

-sołectwo Medłów w 2015 r. na zebraniu wiejskim przeznaczyło część środków na montaż instalacji monitoringu w swojej miejscowości;

-sołtys złożył w terminie wniosek do Wójta Gminy a Wójt Gminy nie wniósł zastrzeżeń a więc uznał iż uchwalony wniosek  spełnił wymogi ustawy o funduszu sołeckim;

– w 2016 r. przystąpiono więc do realizacji wniosku zebrania sołeckiego;

-i tu zaskoczenie znalazł sie ciekawski mieszkaniec i zaczął zadawać pytania dt. inwestycji- miał prawo- miał…

Na dzień dzisiejszy do Rady Gminy wpłynęła SKARGA dt. właśnie tej „ciekawości”.

Skarga na Wójta Gminy została wniesiona, gdyż jak napisał skarżący nie uzyskał odpowiedzi na zadawane pytania w trybie dostępu do informacji publicznej. Pytania dotyczyły oczywiście monitoringu w miejscowości Mędłów. Oto one:

Skarżący lub Pytający (jak kto woli) prosił o informacje na temat funkcjonowania systemu, takie jak: czy system już funkcjonuje, ile jest zaplanowanych punktów monitorujących, jakie dane są gromadzone (wizja/dźwięk), w jaki trybie był wybrany wykonawca itd.- nic szczególnego,ot zwykła, niezwykła ciekawość.

I o dziwo dostał odpowiedź i to jaką- tajemniczą, pełną niewiedzy:

 „Gmina Żórawina , informuje, że nie uczestniczyła i nie uczestniczy w pracach przygotowawczych ani instalacyjnych monitoringu wizyjnego w m. Mędłów….”

 

 

 

I tu ZONK!!! Dlaczego?

Urząd gminy  twierdzi, że Gmina nie uczestniczy w pracach przygotowawczych ani instalacyjnych, jednocześnie kierując Pytająco Skarżącego do sołtysa wsi Mędłów, wskazując go jako osobę odpowiedzialną za całość inwestycji.

Tłumaczenie to zostało zaskarżone przez Pytająco-Skarżącego do Wydziału Nadzoru i Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim, który przekierował sprawę do organu właściwego, jakim jest Rada Gminy. Skarżący zwrócił uwagę w swojej skardze, iż sołectwo jest jedynie organem pomocniczym i Wójt Gminy nie może uchylić się od odpowiedzi. I faktycznie sołectwo jako jednostka pomocnicza podlega kontroli Wójta,nie posiada zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, nie może zatem występować w obrocie prawnym jako samodzielny podmiot mogący skutecznie działać we własnym imieniu i na własny rachunek. Tym samym ani sołtys sam, ani nikt z rady sołeckiej nie może podpisywać umów dotyczących sołectwa.

To gmina jako podmiot posiadający osobowość prawną (art. 165 Konstytucji RP, art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, dalej usg) ma pełną zdolność prawną oraz możliwość podejmowania prawnie skutecznych działań mających na celu powstanie określonych skutków prawnych. A więc tylko Wójt  kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz a w szczególności popisuje umowy na wykonanie usługi, kupno materiałów i płaci za nie.

Mało tego, z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną RG wiemy, że Wójt wziął na siebie nawet kwestie płatności za  monitoring, co miało polegać na bezgotówkowym rozliczeniu się Urzędu Gminy z Wykonawcą (zapłacona przelewem faktura).

Wiemy też, że płatność ta nie została dokonana w terminie, ani też nawet w poprzednim roku budżetowym, lecz dopiero w tym roku, wobec czego Wójt nie dość, że przyczynił się do utraty środków funduszu sołeckiego za poprzedni rok, to jeszcze naraził budżet gminę na straty finansowe w postaci zmniejszonych dochodów.

Powód:  jeżeli faktura nie została opłacona w danym roku budżetowym, Gmina nie może się starać o dotację w ramach funduszu sołeckiego w wysokości od 20% do 40%, w zależności od obliczalnych wskaźników. Podsumowując powyższe:  twierdzenie, iż Wójt, tudzież Urząd Gminy nic nie wie o inwestycji, mija się z prawdą a biorąc pod uwagę, że skarga czeka na rozpatrzenie przez Radę Gminy, temat wróci do rozpatrzenia w najbliższym czasie.

Zatem wobec powyższego twierdzenie, iż Wójt, tudzież Urząd Gminy nic nie wie o inwestycji, jest bynajmniej zadziwiające.

A więc formalnie odpowiedź była

…. ale czy można ją nazwać odpowiedzią na zadane pytania?

Jakie jest Państwa zdanie?

Komentarze