Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy nasz program wyborczy, program, który stworzyliśmy w ciągu ostatnich lat z Państwem, prowadząc rozmowy z mieszkańcami, inwestorami, rozmawiając czy to przez portal zorawina.info czy też przez indywidualne rozmowy i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

5 kroków do NORMALNOŚCI to nasze wspólne dzieło, które chcemy zrealizować w najbliższych 5 latach.

 

KROK 1 – KOMUNIKACJA GMINNA

– zwiększenie ilości połączeń komunikacyjnych zarówno autobusowych jak i kolejowych obsługujących wszystkie miejscowości gminy,

– podpisanie porozumienia z gminami sąsiadującymi celem połączenia i tworzenia wspólnych połączeń komunikacyjnych,

– dotacja do biletów dla mieszkańców gminy,

– wprowadzenie biletu aglomeracyjnego,

– budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Węgrach i Żórawinie,

bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży do 21 lat,

– budowa ścieżek pieszo-rowerowych tworzących sieć łączącą gminę z Wrocławiem i gminami sąsiednimi.

KROK 2 – EDUKACJA PUBLICZNA

– stworzenie sieci punktów publicznej opieki dla najmłodszych- żłobka oraz zwiększenie liczby miejsc  w publicznych przedszkolach,

bezpłatna opieka dla dzieci w wieku przedszkolnym,

– zwiększenie ilości zajęć dodatkowych w GCK w Żórawinie, szkołach oraz świetlicach wiejskich,

– poprawa warunków lokalowych w szkołach w zasobie gminy.

KROK 3 – PRZYJAZNY URZĄD

– jawność, przejrzystość w zadaniach budżetowych gminy,

– wieloletni plan inwestycyjny dla całej gminy stanowiący podstawę tworzenia budżetów gminy,

– sprawna, przyjazna, kompetentna administracja publiczna,

– zwiększenie usług dotyczących e-urzędu,

– ułatwienia dla biznesu- stworzenie komórki Rozwoju i Promocji Gminy, pomagającej lokalnej przedsiębiorczości oraz promującej możliwości gminy,

darmowy internet dla mieszkańców gminy,

– zwiększenie środków finansowych gminy poprzez efektywne pozyskiwanie dotacji i funduszy zewnętrznych.

KROK 4 – KULTURA I SPORT, SŁUŻBA ZDROWIA, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, BEZPIECZEŃSTWO

rozbudowa Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żórawinie a przez to zwiększenie dostępu,  do lekarzy specjalistów i usług dla mieszkańców Gminy,

– zwiększenie liczby lekarzy oraz wprowadzenie nowych usług w ośrodkach zamiejscowych ZOZu w Jaksonowie oraz Węgrach

– uruchomienie w świetlicach wiejskich cyklicznych zajęć dla dzieci i młodzieży, szkoleń dla dorosłych, zajęć, wykładów dla seniorów,

– zwiększenia finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup sprzętu, rozbudowa infrastruktury

– zwiększenie stanu osobowego policjantów Posterunku w Żórawinie

– wsparcie dla lokalnych inicjatyw mieszkańców propagujących integrację oraz aktywność sportową.

KROK 5 – INFRASTRUKTURA

opracowanie spójnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla całej gminy z podziałem na strefy: inwestycyjną, mieszkalną, rekreacyjną

– modernizacja i budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,

– budowa chodników, oświetlenia ,placów zabaw oraz zatoczek autobusowych,

– rewitalizacja terenów zielonych, parków i skwerów

– budowanie partnerstwa z innymi samorządami w celu realizacji wspólnych projektów.

Czekamy na Państwa uwagi, wskazówki i komentarze.

Komentarze