Komisja Rolnictwa Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska zaleca wprowadzenie następujących zapisów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Brzeście:

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązują następujące wymogi ochrony ładu przestrzennego i zasady jego kształtowania:
zakazuje się na obszarze objętym ustaleniami planu hodowli zwierząt mięsożernych, futerkowych oraz ich przetwórstwa i uboju, przetwórstwa mięsa i ryb, produkcji futer i skór, wytwarzania klatek i magazynowania karmy dla zwierząt.

2. Ograniczenie do 0,5 DJP.

3. Ograniczenie intensywności zabudowy.

Komisja w/w wniosek przegłosowała jednogłośnie – 7 głosami „za”.

Komentarze