W dniu 11.08.2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, podjął w trybie pilnym uchwałę o całkowitym zakazie połowu ryb na całym dolnośląskim odcinku rzeki Odry do 30 września 2022.
Działanie to ma przede wszystkim chronić ludzi przed możliwym niebezpieczeństwem spowodowanym spożyciem ryb wyłowionych z rzeki, ale również ochroną gatunków ryb, które żyją w Odrze.
W kompetencjach Samorządu Województwa pozostaje możliwość wydania zakazu połowu ryb na wniosek krajowego zarządcy drogi rzecznej oraz właściwych służb sanitarnych. Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie oraz Wojewódzki Lekarz Weterynarii taki wniosek zgłosili do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W trybie pilnym wydana została uchwała Zarządu Województwa zakazująca połowu ryb na całym biegu rzeki Odry na terenie Województwa Dolnośląskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomieniem z dnia 11 sierpnia 2022 poinformował o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Inspekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu złożyła do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku poprzez zanieczyszczenie wód powierzchniowych.
Niezależnie od dotychczasowych ustaleń, stan fizyko-chemiczny wody w Odrze jest monitorowany jest w trybie ciągłym, na bieżąco, codziennie. przez Inspekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu