Wczoraj, na wznowionej sesji Rady Gminy Żórawina przyjęto uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2017. Radni przegłosowali i wprowadzili zmiany zgodnie ze złożonym wnioskiem jednego z Radnych do projektu uchwały budżetowej a tym samym projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2017-2021.

Dochody budżetu:
43 473 462,98 zł

Wydatki budżetu:
42 975 012,98 zł w tym majątkowe zgodnie z załącznikiem poniżej:

Zadania inwestycyjne w 2017r – z autopoprawkami

Rezerwy: 44 000,00 zł- ogólna; celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92 800,00 zł.

Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 498 450,00 zł wraz z przychodami w kwocie
1 500 000 zł przeznaczona na spłatę kredytów (1 806 250,00 zł)
oraz pożyczek (192 200 zł).

Przyjęto iż limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu pozostaną w kwocie 2 000 000 zł  jednocześnie Rada nie wyraziła zgody na proponowane przez Wójta Gminy zaciągnięcie kolejnego kredytu w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie planowanych spłat rat kredytów i pożyczek.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 8 214 139,00.

Fundusz sołecki w tym roku opiewa na kwotę 404 102,93 zł. 40 000 zł przeznaczy Gmina na realizację zadań z zakresu środowiska a 180 000 zł na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Trzeba pamiętać, iż budżet to plan finansowy, który w tracie roku jest zmienny. Myślę, iż dwie strony- zarówno wykonawca budżetu czyli Wójt Gminy jak i uchwałodawca czyli Rada Gminy mają tego świadomość.

W razie potrzeb konieczny będzie kompromis by ta KASA w KASIE była i służyła gminie.

Komentarze